วิชิต สุรพงษ์ชัย ลาออกทุกตำแหน่ง จาก SCBX เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ของบริษัท รวมถึงตำแหน่งอื่นๆใน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567ได้มีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ดำรงแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

และในการประชุมคราวเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับนายวิชิต สุรพงษ์ชัย อายุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2542 ราว 25 ปี

การศึกษาคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา

และผ่านการอบรม ทั้ง

 • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ขณะที่ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
 • กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
 • Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์